Click or drag to resize

Iau2015OrientationComputeCallisto Method

Compute the IauOrientationParameters for the Jovian moon Callisto.

Namespace:  AGI.Foundation.Celestial
Assembly:  AGI.Foundation.Models (in AGI.Foundation.Models.dll) Version: 24.1.418.0 (24.1.418.0)
Syntax
public static IauOrientationParameters ComputeCallisto(
	JulianDate date
)

Parameters

date
Type: AGI.Foundation.TimeJulianDate
The date to evaluate the parameters.

Return Value

Type: IauOrientationParameters
The IauOrientationParameters representing the orientation of Callisto.
See Also