Click or drag to resize

KozaiIzsakMeanElementsComputeOsculatingRadiusOfApoapsis Method

Computes the osculating radius of apoapsis.

Namespace:  AGI.Foundation.Coordinates
Assembly:  AGI.Foundation.Core (in AGI.Foundation.Core.dll) Version: 20.2.404.0 (20.2.404.0)
Syntax
public double ComputeOsculatingRadiusOfApoapsis()

Return Value

Type: Double
The osculating apoapsis radius (distance).
See Also