Click or drag to resize

KozaiIzsakMeanElementsComputeOsculatingRadiusOfApoapsis Method

Computes the osculating radius of apoapsis.

Namespace:  AGI.Foundation.Coordinates
Assembly:  AGI.Foundation.Core (in AGI.Foundation.Core.dll) Version: 22.2.414.0 (22.2.414.0)
Syntax
public double ComputeOsculatingRadiusOfApoapsis()

Return Value

Type: Double
The osculating apoapsis radius (distance).
See Also